Follow Us:    

 
   
   


TheThreeAmigos.org WWW
 Google

Okuqukethwe - isiZulu


I-Three Amigos iyizigcawu ezingamashumi amabili ezimalungana nemilayezo edluliswa ngokusebenzisa imidlalo yeshashalazi, enezithombe ezintathu ezimele amajazi omkhwenyana. Amavolontiya angu 80 avela e-Canada,India kanye naseNingizimu Africa asungule loluhlelo lokulwa kanye nokuvikela isifo sengculazi

u-Bhishopi u-Desmond Tutu weseka loluhlelo kanti unenkolelo enkulu ukuthi ukusetshenziswa kwemilayezo edluliselwa emphakathi ilona thuluzi lokhuthaza indlela abantu abangashintsha ngayo indlela yokuziphatha


Uhlelo lokuqala lokudluliswa lwasungulw ngesiNgisi kusetshenziswa amazwi abantu base-Canada. Ukungakwazi ukuthi ukuthola lokho ngokuthi icindezele enkibobheni ebhalwe "PSA" kwesobunxele. Sisemkhankasweni wokuthi lezizinhlelo zitholakale nangezinye izilimi ezingu 45.

Okuthola ngaphakathi


ngesiNgisi- Okuqukethwe

Lezizaziso ezingezansi zingo zisuselwe olimini lwesingisi kusetshenziswa amazwi abantu base-Canada. Lezizimemezelo zizodluliselwa kwabanye emva kwezinyanga

Isaziso esibhekiswe emphakathi sokuqala
"Airport" - (dlala i-video)

Isazisa somphakathi sesibili
"Roulette" - (dlala i-video)

Isazisa somphakathi sesithathu
"The Beautiful Game" - (dlala i-video)


Imiklomelo- Okuqukethwe


February 2005
Telly Award (Bronze)
DIY Convention Honorable Mention

January 2005
CINE Golden Eagle.
3 Crystal Awards of Excellence, The Communicator Awards

December 2004
4 Official Selections and Selected as the Opening Presentation, Int. Kurzfilm Festival Köln, Short Cuts Cologne

November 2004
Honorable Mention, Chris Award

October 2004
Grand Festival Award, Berkeley Film and Video Festival
Official Selection, ION International Animation, Games and Short Film Festival

September 2004
Honorable Mention, Chris Award
Official Selection, CINEME International Animation Festival 2004

August 2004
Silver Hugo, The Chicago International Film Festival

July 2004
Official Selection, Ingqungquthela yomhlaba yengculazi ( ikhonjiswa kahlanu ) XV ithetsulelwa ukuba ikhonjiswe nsukuzonke. International AIDS Conference (5 screenings), only film to be screened every day.

AIDS Film Festival, Bangkok (2 screenings) Umgubho wamafilimi akhuluma ngesifo sengculazi ( izithombe ziyokhonjiswa kabili)
Official Selections, Ottawa International Animation Festival – Umcimbi wemifanekiso ezingeni lomhlaba

June 2004
2 Golden Reels (Gold)

April 2004
Official Selection, Vue D'Afrique, Montreal--- Okuqokwe ngokusemthethweni
Special Presentation, Ten Years of Freedom, New York--- Isethulo esiyisipesheli

March 2004
ZoieFest Award

November 2004
Special Presentation, One World Festival, Ottawa, Canada - Isithelo esiyisipesheli – Umgubho womhlaba owodwa
Special Presentation, Sithengi, Cape Town, South Africa –Isethulo esiyisipesheli


ABADIDIYELI- Okuqukethwe


u-Brent Quinn waseNingizimu Africa kanye no Firdaus Kharas waseCanada ibona badidiyeli. U-Firdaus Kharas nguyena ongumqondisi

u-Firdaus Kharas unguprojusa wenkampani ezinze eOttawa ogxile ekwakhiweni kwezinhlelo zetelevision ama-film kanye nezithombe. Imisebenzi yabo eminingi ihlanganisa nezindaba ezithinta amalungelo esintu

U-Firdaus usedidiyele imisebenzi eminingi kamabonakude esiboniswe emazweni angaphezu kwamashumi amahlanu kanyue neminye imisebenzi ye-UNICEF nekhonjisweizinhlangano zokusakaza ezingu 2, 200. Useke wadidiyela ezinye zezinhlelo zikamabonakusde ezisezingeni eziphezulu ezifana ne-Discovery Canada ‘s Working Animals kanye neminye imisebenzi yakhe okukhona kuyo i-Such A long Journey neyenzelwa e-India kanye ne Love Come Down eyenziwa e-Toronto.

Ukuthola olunye ulwazi ngo-Firdaus Kharas ungalothola lapha www.kharas.ca.
Quintet has produced for both television and radio, some of South Africa’s largest, post apartheid PSA campaigns, including the National Peace Accord, Victims of Violence, Business Against Crime, AIDS Awareness, Masakhane (Nation Building) and The New Constitution campaign.

U-Brent Quinn ungumdidiyeli ozinze e-Johannesburg kanti ugxile kakhulu ukwenzeni izinhlelo ze-television kanti ugxile kakhulu emidlalweni yamahlaya.
u-Quintet usekhiqizele imisebenzi we-television kanye nomsakazo eminye yemisebenzi yomkhankaso wakhe i- National Peace Accord ,Victims if Violence, Business Against Crime, Aids Awareness. Masakhane kanye nomkhankaso owaziwa nge-The New Constitution Campaign.

Ungaxhumana nabadidiyeli ngokubhala ku-info@thethreeamigos.org.


Ungasithola kanjani- Okuqukethwe


Ukufaka i-order bhalela ku order@thethreeamigos.org.

Uma unemibuzo ungayiqondisa ku info@thethreeamigos.org

Okuqukethwe

 

hosting: Tomahawk Technologies Inc.

Copyright (c) 2004 The Three Amigos HIV/AIDS Prevention Programme