Okuqukethwe

The Three Amigos  - FAQs

Ngenxusa wonke umuntu wakulelizwe ukuthi angabi ufakazi othule ebona abantu befa ngesifo sengculazi,kodwa kunalokho bakabambe iqhaza ngokuba inxenye yemikhankaso kanye nokuqoqa izimali ezingasiza ukulwa nokunqotshwa kwalesisifo

- Nelson Mandela, December, 2002

Sicabanga ukuthi lemibuzo kanye nezimpendulo ngokaphendulo eminye yemibuzo onayo

Wamukelekile ukuthi ungabhalela kubadidiyeli baloluhlelo e-info@thethreeamigos.org. Ngeshwa singeze sakwazi ukuphendula kuwo onke ama-email.

Umcabango ngokusungulwa kwe-Three Amigos

create messages that were non-threatening and broadly appealing across all age groups, social strata and cultural boundaries.

Ukusetshenziswa kwemilayezo ebhekiswe emphakathini kusetshenziswa amahlaya kungumlayezo obalulekile wokusebenzisa ijazi lomkhwenyana ukulwa nesifo se-ngculazi. Abakhiqizi baloluhlelelo baqoke imidlalo ohlekisayo ukwakha umlayezo  ongasabisi  kodwa unxusayo kubo bonke abantu, ukungakhethi minyaka nanokuthi uphuma kuluphi uhlanga.

Inhloso yakho konke lokhu ukuthi  lomlayezo udluliseke ngezilimi ezingamashumi amahlanu futhi ubonwe abantu abangamabhiliyoni emazweni ayikhulu.

Loluhlelo lwaklonyeliswa emva nje kwezinyanga ezimbili luphothuliwe

Obani ukuqondiswe kubo lomhlankaso?

Intsha knaye nabanye- Noma kungaboni okhuthalele ukuya ocansini.

Iyini okuhloswe ukuphumeliswa i-Three Amigos?

Ukuqwashisa ngocansi oluphephile ukuthi luvikela ukwanda kwesifo sengculazi

Ukuguqula imicabango engemihle abantu abanayo ngokusetshenziswa  kwamajazi omkhenyana

Ukudlulisa umlayezo wokuthi amajazi omkhwenyana angabangane noma- ama-Amigos

Ukugcizelela ukusebenzisa amajazi omkhwenyana ababukeli abangabesilisa kanye nalabo besimame ikakhulukazi ezikhathini ezingalindelekile ukuthi kungenziwa ucansi

Ukuxhasa abantu besimame  ukuze bakhuthelele ukuthi bafune kusetshenziswe  ijazi lomkhwenyana

prevention.Ukukhuthaza  ukuxoxisana  kanye nomqondo ovulelekile ngezindaba ezithinta isifo sengculazi

Lumi kanjani loluhlelo

Lomfanekiso udwetshwe ngesandla.

Athini amagama

Lamajazi omkhwenyana abizwa ngokuthi i-The Three Amigos

Elokuqala u-Shaft ( lena i-condom ende bese ibuye iba mnyama), Dick (leli lillufahlayiya kanti liyakhanya) kanye no Stretch(lincane kanti libombala oblue).

Singakanani isikhathi?

There are 20 PSA’s of classic PSA length: 2 x 15 seconds, 4 x 20 seconds, 9 x 30 seconds and 5 x 60 seconds.Isikhathi sisonke u- 11 minutes, 20 seconds.

Kungani isakazwe izihlandla ezingamashumi amabili

Abadidiyeli basebenzise izimo ezahlukene ezihlekisayo ukudlulisa umyalezo ojulile. Abadidiyeli babenakho ezingqondweni zabo ukuthi umlayezo odluliswa ngaloluhlobo kumele uthakaselwe ibo bonke abantu emhlabeni. Abadidiyeli baqoke ukuthi lemilayezo idluliseke ngezigaba ezingu-20 ngenhloso yokuthi umlayezo ufinyelele kubantu abahlukene emazweni ahlukene. Ezinye zezigaba zande kakhulu ngezithombe kanti ezinye  zinezinkulumo.

Inhlangano yokusakaza ingazikhethela ukudlala zonke ezingamashumi amabili noma iyiphi enye abacanga ukuthi bayayithokozela.

Kungani abadidiyeli beqoke ukusebenzisa  imifanekiso

Ukufanekisa ama-condom amathathu  kwenza abantu baguqule imiqondo yabo ngezindaba ezimalungana nocansi .Ngokusebenzisa amahlaya  ababukeli bobulili besilisa kanye nobesifazane, abeminyaka ehlukene  bathola ulwazi nomgqondo simo ngokusetshenziswa kwe-condom

Ukusetshenziswa kwemifanekiso  kwenza kube lula ukuthi umlayezo udluliseke ngezilimi ezahlukene nakubantu  bamasiko ahlukene.Imifanekiso  yemilayezo ewuloluhlobo kulula ukuthi idluliseke ngezinye izilimi.

Ngakube lemilayezo itholakala ngesiNgisi kuphela?

Ezinye izilimi ziyatholakala.

Lemilayezo  iyatolekelwa kwezinye izilimi zomhlaba.Kungumsbenzi wabadidiyeli ukuthi lemilayezo itholakale ngezilimi ezingamashumi amahlanu, nokungabangela ukuthi loluhlelo lubonwe imiphakathi engaphezu kwamaphesenti angamashumi ayisishiyagalombili umhlaba wonke.


Izwe ngalinye noma isifunda okusakwa khona lemilayezo , izinhlangano zokusakaza zingasebenza nabadidiyeli ukuthola izilimi zendawo. Izinhlangano zokusakaza zingazitholela uhlelo oluqoshiwe  uma imali ikhona, noma bangazitholela imibhalo enengxoxo.

Ungabe Ubhishobhi Tutu uzimbandakanye kanjani ku-The Three Amigos

Umbhishobhi  Tutu wakhonjiswa  isicelo sokwenza loluhlelo,sasihambisana nomsebenzi obhalwe abadidiyeli, wawufunda wabe esezinikezela ukuseka loluhlelo. U-Tutu uyindoda ezibophezele neyishoshovu sokulwa nengculazi, ngale kwalokhu unakho ukuba ngusomahlaya.

Ngobani Abadidiyeli

u-Brent Quinn waseNingizimu Africa kanye no Firdaus Kharas  wase Canada ibona badidiyeli  nabasunguli baloluhlelo

Ngubani Umqondisi?

U-Firdaus Kharas wase Canada nguyena ongumqondisi.

Ngubani owakha lama-condoms amathathu?

 u-Gordon Coulthart kanye no Brent McNeil waseCanada ibona abenze abalingisi. Abasunguli benze abalingisi abonemibala ensundu nokumnyama, omhlophe kanye noluhlaza,lokhu kwenziwe ngenhloso yokuthi kumeleleke onke amasiko  amazwe omhlaba.  Umlingisi oluhlaza nguyena okhuluma kakhulu kanti nguyena mlingisi omkhulu.

 

Who wrote the music? Ngubani ongumbhali womculo

U-Andrew Huggett wase-Canada nguyena obhale umculo .Lomculo  uhlanganisa amazwe omhlaba kanti ubhalwe umbhali onekhono okwenzeni umculo ongalalelwa umhlaba wonke.  Izinsimbi zomculo ezisetshenzisiwe zinhlobonhlobo.

Ikuphi lapho kwaqala khona lendlela yokudlulisa umlayezo ngalendlela.

I-The Three Amigos yasungulwa yabhawa e-Ningizimu Africa. Abalingisi, izimpahla zabalingisi kanye nokuhlela konke kwasungulwa –eCanada.  Ulwazi lokwandulela kanye nokufanekisa kwenziwa e-India. Ukuqoshwa kwamazwi, umculo , umsindo kanye nokwenziwa kwe-video kwernziwa e-Canada.

Zabhalwa kanjani inkulumo ngxoxo ?

Ukubhalwa kwenkulomo ngxoxo kwenziwa ngokukhulu ukuxhumana.Uhlaka lokuqala  lwenziwa u- Brent Quinn e-Ningizimu Africa. U-Brent wabe eseyithumela  ku-Frdaus Kharas e-Canada  nokunguyena obehlela. Emva kohlelo lonke lokubuyekezwa kwemibhalo  abafundi baseWits e-Johannesburg kanye nezinye izingqapheli kwezezindaba kanye nesifo sengculazi banikeza imibono yabo.Bangaphezu kwamashumi amabili abantu ababamba iqhaza ngenkathi kubhalwa inkulumo ngxoxo.

Ngobani abasungulwa i-PSA

Ithimba lezinkampani  kanye nabantu abangu 80 abavela e-Canada,India kanye nase-Ningizimu Afirca

· Halifax, Nova Scotia, Canada
· Johannesburg, South Africa
· Mumbai (Bombay), India
· Ottawa, Ontario, Canada
· Sydney, Nova Scotia, Canada
· Toronto, Ontario, Canada

Kukhona nezinzululwazi kulemikhakha

Imiqondo kanye nemibhalo  Brent Quinn
ukuibhekwa kwemibhalo Firdaus Kharas
ukuhlelwa kwabalingisi  Funbag Animation
ukuhlela ukuthi udaba lokuxoxwa kanjani  Dan Craig
umsbenzi wokwandulela , ukuhlela kanye nokumiswaHelix Animation
Ingemuva, ukufaka imibala, ukulingisa, ukuhlanza kanye nokucubungula Future Thought and Animation Bridge
Ukupenda kanye no-ink besibanje Helix Digital
ukuqoshwa kwamazwi GAPC
ukuqoshwa kwamazwi  kanye nokuqoshwa komculo-Atomic Productions
Ukuqoshwa  kweVideo- Affinity Productions
Izithombe zemifanekiso Loop Media
ukuhlelwa kwa-tape - Precision Transfer Technologies
Ubuchwepheshe be-internet- eMotionAD
Web hosting –  Tomahawk Technologies
ukuhlelwa  kokuqala kwe-website .Ignite Studios, digg design, and IncHill & Knowlton Canada
 Izilimi zaseNingizini Africa Videolab

Ngubani owenza  umsebenzi wokwakha lezizithombe ?

Lokhu kwenziwa inkampani eyaziwa ngokuthi :i-Future Thought e-Mumbai,India . Umlayezo ngamunye unemibhalo eyizinkulungwane
 

Ngamazwi obani lawa ezwakala ohlelweni lwesiNgisi lwalomdlalo?

U-Rick Jones ungu-Shaft abuye abe u-Strech.u-Robin Dumas  yena ungu-Dick. Wonke lamazwi omuntu wesimame azwakalayo ngawaka-Tori Hammaond.

Ngakube ukhona owakhokhelwa ngomsebenzi wakhe?

Lona bengumsebenzi wokuvolontiya. Loluhlelo lwathola umnikelo omcanyana ukubhekana nezinye zezindleko.

 

Zikhona  yini izinhlelo ezifana nalezi ezisazokwenziwa?

Yebo kodwa  kuyoncika esekuthenini ikhona yini imali kanye nezicelo ezinhlanganweni zokusakaza.

Ithini imithetho nokugunyaza ukusebenzisa loluhlelo

Akukho mibandela i-tape ibekiwe ezinhlanganweni zokusasakaza. I-tape ingadlalwa yonke noma ingxenye yayo ngaphandle kwekhokhela.

I-tape noma okuqukethwe phakathi kungeze kwaphindwaphindwa  noma kucashunwe ngaphandle kwemvume. Uyanxuswa ukuba ucele ama-tape okwengeza uma uwadinga.

Wonke umsebenzi kumele udlalwe njengoba unjalo  kungahlelwa lutho. Alukho ushintsho, ukuhlela ,ukufaka ama-logo noma amagama okuvumelekile ekuqaleni kanye nasekupheleni kohlelo.

Ngakube abadidiyeli bayatholakaa ukubuzwa imibuzo noma bethule izinkululo

Yebo abadidiyeli bakhululekile ukubuzwa imibuzo kanye nokwethula izinkulumo nanoma ikuphi.Abadidiyeli bakhuluma ngesimo se-HIV/AIDS kanye neThe Three Amigos nokuyikhona abagxile kukho kakhulu. Ungathumela isicelo sakho ngokuthi ubhalele ku-info@thethreeamigos.org.

Ngakube abantu ngokwabo bangazifaka izicelo zoku-order ama-tape

Cha ngeshwa isibalo sama-tape  sincane kanti ngeke sakwazi ukuthi siwathumele kumuntu ngamunye