Okuqukethwe

The Three Amigos - Ukufaka i-Order

Izinhlangano zingawathola kanjani ama-tape

Bhalela ku info@thethreeamigos.org  Izinhlangano zokusakaza kuuyomele zicacise  i-NTSC or PAL formats. Ama-tape amaningi athunyelwayo a-BetaSP. I-DigiBeta iyatholakala  kodwa imali yokukhokhela i-tape kungalindeka ukuthi ikhokhwe.

Ngakube izinhlangano zokusakaza kuyomele zikusakaze kanjani loluhlelo?

Loluhlelo lwenzelwe ukuba lubukelwe izikhathi eziningana. Izihnlangano zokusakaza kuyomele zilusakaze izinyanga eziningana. Kuyiqiniso ukuthi ukusakazwa kanye kwaloluhlelo kanye kungeze kwadlulisa umlayezo. Izinhlangano zokusakaza kumele zidlale izigcawu  ezahlukene ngesikhathi esingafani.

Ngakube ikhona inkokhelo uma  usakaze i-The Three Amigos

Cha.

Ikuphi okumele kwenziwe izinhlangano yokusakaza

Izinhlangano zokusakaza ziyanxuswa ukuthi zethumele i-email ku-info@thethreeamigos.org kanye neminingwane emayelana nesibalo sezigcawu ezizosetshenziswa, isikhathi  kanye nezinsuku zokusakaza kanye nesibalo sabantu abalindeleke ukuba babukele.

Izinhlangano zokusakaza zingathumele imibono evela kubantu, ingaba emihle noma emibi.

Ngakube ama-NGO kanye nezinhlangano zemiphakathi zingakwazi yini ukuthola ama-tape

Yebo ngokuthi zibhalele  ku-info@thethreeamigos.org.  Owamaningi nokho ama-VHS tapes. Abawadingayo kumele bacacise ukuthio bafuna i-NTSC noma PAL formats. Akuzona zonke izicelo ezingaba impumelelo

Ngabe abantu bangakwazi ukuzifakela izicelo zokuthenga ama-tape

Ngeshwa isibalo samatape sincane kanti ngeze futhi athunyelwa kubantu ngabodwana

Ithini imithetho yokushicilela

Ayikho imithetho nemibandela ekhona ezinhlanganweni zokusakaza. I-Tape ingadlalwa yonke noma ingxenye yayo ngaphandle kwezindleko

Ngeze wakwazi ukuqopha noma ucaphune ezinye zezinto ku-tape ngaphandle kokuthola imvume

Imifanekiso kuyomele idlalwe njengoba injalo ingashintshwa. Akukho kuguqulwa kwamagama okuvumelekile ekuqaleni kanye nasekugcineni kwe-tape