Okuqukethwe

Umlayezo  wokufundisa  ngengculazi  we- The Three Amigos

 

Lesi isicelo kuzo zonke izinhlangano zokusakaza e-Africa eseNingizimu kanye nakumazwe omhlaba. Isandulela ngculazi sidluliswa abantu besidlulisela kwabanye abantu . Ukudluliselwa kwesandulela ngculazi kungavinjwa ngokuguqulwa kwemiqondo ,labo abasengcupheni yokuhlaselwa ilesisifo kumele bafundiswe izindlela zokuzivikela, kanti labo abaqbukayo nokungaziphathi kahle kuyomele bakhukhuthazwe ukuthi bashintshe indlela abenza ngayo.

 

Ngikholelwa ukuthi  loluhlelo lweThe Three Amigos luyithuluzi elikhulu okumele lisetshenziswe ukuguqula imiqondo  kanye nendlela yokuziphatha. Abantu , ikakhulukazi intsha ayivamile ukulalela uma utshelwa ukuthi kumele yenzeni , noma ngabe lokho etshelwa ngakho kuzosiza yona . Ukuguqula kwendlela yokuphila  kuba kuyena umuntu  bese  ezithathela yena isinqumo.  Imifanekiso  ye-The Three Amigos  indlela elula yokudlulisa umlayezo. Ukuyidlala  njalo lemifanekiso kungaheha  uthando entsheni ekutheni bayilalele  njengoba ihambisana nezinto ezingamahlaya.  Lezizinto ezihlekisayo zikhuluma ngezinto ezingamaqiniso okunokwenza ukuthi akulula ukukhuluma ngazo emiphakathini

 

I-The Three Amigos , ingumlayezo omncane , ukuze umlayezo ofana nalona uhlale ezingqondweni zabantu uyadinga ukuthi ukhonjiswe izikhathi eziningana. Ngomgubha wosuku lwengculazi umhlaba wonke  iMTV e-Canada  yadlala I-The Three Amigos  ezikhathi ezingamashumi amathathu nesikhombisa. Lokhu ukusakazwa okwenza umlayezo ufinyelele  kwabaningi.

 

Ngibongela bonke labo abayingxenye yokusungulwa kwe-The Three Amigos , babambe iqhaza elikhulu emkhankasweni wokulwa nesifo sengculazi ngokwakha umlayezo ofanayo oqondiswe  kubantu abahlukene ngezilimi nangamasiko.Lemilayezo   iba nomthelelo kuphela uma uyibona kumabonakude . Nginxusa izinhlangano zokusakaza ukuthi zilusebenzise loluhlelo ukudlulisa umlayezo ongasindisa izimpilo zabantu ,uvikele nokudlulela phambili kwesifo sengculazi.

 

Mayisetshenziswe lemiyalezo , ingeze yavezwa ngaphezu kwalokhu uma sakha isiko , lokukhuthalela ukuzinakekela , ukusebenzisa amajazi omkhwenyana beseke nalabo asebehaqwe ilesisifo

 

Singalwa nengculazi silethe uguquko , masidlulise umlayezo!

 

Inkosi inibusise