Okuqukethwe

The Three Amigos - Izindaba

Ottawa XPress - Film - The Three Amigos
www.ottawaxpress.ca – Akukho ukuphumula njengoba umsebenzi uqhubeka ukwengeza izilimi ezingamashumi amane okuzotholakala ngazo i-The Amigos, kusho u-Karas, Kuzoba nezilimi ezingamashumi amane nesihlanu ziphindwe izaziso ezingamashumi amabili

2004 Winners –Abaphumelela ngo-2004
www.chicagofilmfestival.org Ongumqondisi u- Michael Kutza,Firdau Kharas wethula inkulumo ngenkathi bamukela umklomelo wesiliva ngomsebenzi wabo we-Three Amigos

Ottawa International Animation Festival - Competition # 6 I-Festivali yomhlaba wonke yokwenziwa kwemifanekisa
www.awn.com Ama-Three Amigos, Umdlalo omuhle (2004) The Three Amigos , uhlelo lokuvikela isifo sengculazi/Canada,Endiya,Ningizimu Africa

Peace and Conflict Resolution - Events Uxolo kanye nokusonjululwa peace.concordia.ca
-kwezinxushunxushu---Imicimbi - u-Kharas uzoqala ngokuthi alandise ngokusungulwa kohlelo lomhlaba wonke lokulwa nesifo sengculazi i-“i-Three Amigos nenezigcawu ezingamashumi amabili

CINEME® :: Official Selections
www.cineme.org Abezemisakazo, buyela ohlakeni lokuqoka. Firdaos,Izimemezelo ngokuvikela isifo sengculazi , Zizosakazwa eNingizimu Africa izikhathi ezingamashumi amabili ngosuku

Bangkok's Independent Newspaper –Iphephandaba elizimele e-Bangkok
www.nationmultimedia.com Usuku :Jul 23 2004 Ukuhlekisa okuncane , ingculazi ayilamazi ngakho nikeza indlebe kumajazi omkhwenyana amathathu anemibalabala.

Ottawa International Animation Festival - Competition # 6
www.awn.com Ama-Amigos amathathu “Ayashisa” Ama-Amigos nesifo sengculazi

Cartoon condoms hailed as HIV fighter – Imidlalo yemifanekiso yamajazi omkhwenyana inconywe njengelwa nesifo songculazi
www.washtimes.com Imifanekiso yomdlalo wamakhondomu inconywe njengesikhali sokulwa nesifo engculazi i-Washington Time Bankgko, e-Thailande, Jul, 13 Imifanekiso ekhulumayo yamakhondomu neyaziwa nge-The Three Amigos iyadlondlobala

Tasha K
www.bellanet.org U-LiIBBY STEPHENS TORONTO STAR- Archbishop Desmond babonakale engqungqutheleni yengculazi ….abantu bayakhumbula kanti amaThree Amigos aziwa nge Kharas

AEGiS-UPI: Cartoon condoms battle HIV
www.aegis.com –Imifanekiso yamajazi abizwa nge-Three Amigos yenza amajazi omkhenyana kanye nesifo sengculazi kube izinto okukhulunywa ngazo emakhaya

CFTPA / ACPFT
www.cftpa.ca - Ingqungquthela yomhlaba wonke yemifanekiso……. Ngubani ozoba ozongenela i-2004 OIAF ne- Three Amigos

The Record
www.troyrecord.com -Inkulumo ngokusebenzisa imifanekiso ye- Three Amigos iyona evelele engqungqutheleni ye-Ngculazi e-Bangkok

106.5 Smooth Jazz
www.wssm.com Imifanekiso yamajazi abizwa nge-Three Amigos yenza amajazi omkhenyana kanye nesifo sengculazi kube izinto okukhulunywa ngazo emakhaya

The Agonist || thoughtful, global, timely
scoop.agonist.org Imifanekiso yamajazi abizwa nge-Three Amigos yenza amajazi omkhenyana kanye nesifo sengculazi kube izinto okukhulunywa ngazo emakhaya

HIVAN - Centre for HIV/AIDS Networking
www.hivan.org - Umfakenikiso we- Three Amigos waqala ukuvezwa ku-SABC 1 ngosuku lwengculazi umahlaba wonke lulunye ku-December ngonyaka owedlule.

The New Yorker: The Talk of the Town
www.newyorker.com - I-Amigos iqale ukuvela kakhulu e-North America khathi ngosuku lwe-Aids umhlaba wonke ngo December wanyakenye.I-MTV CANADA yakhombisa iziqephu ezingu-37.

AIDS 2004 - XV International AIDS Conference - 11-16 July 2004...
www.ias.se/bangkok - Shaft,Dick kanye no Stretch bazodllisa umlayezo obalulekile besenzisa amahlaya ngokuthi angasetshenziswa kanjani amajazi omkhwenyana ukuvikela ingculazi

Centre for the Study of Aids - Isikhungo socwaningo ngeNgculazi
www.csa.za.org - Umdlalo weshashalazi omayelana nokulwa nesifo sengculazi wesekwa u-Archbishop Desmond Tutu, iThree Amigos ingumdlalo wamahlaya okhuluma ngezocansi.

The Three Amigos Wins Golden Reel
www.safilm.org.za Ukwaziwa kusho u-Firdaus Kharas , ongumsunguli wama-Amigos nozinze e-Canada ,ukholelwa ukuthi ukufundisa abantu abaningi ngesikhathi esisodwa kungaba nomphumela ukuvikela isifo sengculazi.

THREE AMIGOS -- 2ND PLACE PSAs -- DRAMATIC SHORT -- ZOIE FILMS...
www.zoiefilms.com Ama-The Three Amigos imidlalo yezimemezelo eziqondiswe emphakathini ngesifo sengculazi kanti yasungulwa ngamavolontiya angamashumi ayisishiyagalombili

United Nations OCHA IRIN PlusNews HIV/AIDS / Helix
www.helixstudio.com Ama_The Three Amigos imidlalo yezimemezelo eziqondiswe ezingamashumi amabili nezisezingeni lomhlaba---- ukusetshenziswa kwama-condom ukuvikela ukubhebhetheka kwesifo sengculazi umhlaba wonke.

Canadians bringing message of safe sex to Africa
argus.lakeheadu.ca –Izwe lase-Ndiya kanye neNingizimu Africa lisungule imifanekiso yamakhondomu eyaziwa nge-Three Amigos e-Ningizimu Africa , nalapho kukhuthazwa imiqondo yocansi oluphephile kanye nokuvikela ukubhebhetheka kwesifo sengculazi.

Through the lens: Exporting Canadian film and animation - Kuwhebelana ngezamaFilimi kanye nemifanekiso yase-Canada
www.dfait-maeci.gc.ca Ama-amigos amathathu akhonjiswa engqungqutheleni yengculazi mhla lulunye ku-December e-Canada kanye nase-Ningizimu Africa, I-MTV
Canada yadlala izigcwawu ezintathu izikhathi ezingamashumi amathathu nesikhombisa ngosuku olulodwa…

Why Trade Matters? Kungani udaba lowhebo lubaluke ?
www.dfait-maeci.gc.ca Ama-amigos amathathu akhonjiswa engqungqutheleni yengculazi mhla lulunye ku-December e-Canada kanye nase-Ningizimu Africa, I-MTV Canada yadlala izigcwawu ezintathu izikhathi ezingamashumi amathathu nesikhombisa ngosuku olulodwa

Macleans.ca | Culture | Television | Three Amigos- Iisiko , Umabonakude. Ama-
Amigos amathathu.

www.macleans.ca imifanekiso yamakhondomu , echaza ngokuphumelela kwama-Three Amigos, amasha ase-Canada kumabonakude wase-Ningizimu Africa, khuthaza ukwenza ucansi oluphephile.

Global HIV and AIDS news- Izindaba zomhlaba ngesandulela ngculazi kanye nezengculazi
www.avert.org - Odokotela abelapha abantu abaphethwe isifo sengculazi kanye nezinhlangano ezingekho ngaphnsi kuka-hulumeni ezisiza abantu abaphethwe ingculazi mayakuvuma ukuthi umlayezo womfanekiso we-Three Amigos wakuvimba ukubhebhetheka kwesifo sengculazi e-Melika

allAfrica.com: South Africa: Sassy Condoms Spread HIV Message-Amajazi omkhwenyana e-Sassy adlulisa umlayezo ngesifo sengculazi
www.aegis.com imifanekiso yamakhondomu – abalingisi esimemezelweni somphakathi—azohunyushelwa ezilimi ezingamashumi amane………Ama-Amigos amathathu , iyona ngqikithi

Man Stuff-
Asefikile ama-Three Amigos kanti ozokuthokozisa” Isikhungo socwaningo ngesifo sengculazi seseka loluhlelo
www.storyhunters.com

Tutu backs animated AIDS initiative-uTutu weseka uhlelo lwe-Three Amigos
Loluhlelelo lungubuhlakani obunzulu bokulwa nesifo sengculazi ,lweseka uMbhishobhi Desmond Tutu
www.mmegi.bw

Ten Years of Freedom in Solidarity Against HIV/AIDS –Iminyaka eyishumi yokusebenza ngokubambisana ukulwa ne-HIV/AIDS
www.tenyearsoffreedom.org Lomcimbi ube impumelelo ngenxa yokwesekwa i-Broadway Cares/ Equity Fights Aids. Uhlelo lumbandakanya “ The Three Amigos”


2003 ONE WORLD FILM FESTIVAL- Umgubho wezemidlalo yamabhayisikobho 2003
www.web.net- Ama-three Amigos , asezingeni lomhlaba , azosakazwa e-Africa, Amajazi omkhwenyana amathathu ,Shaft,Dick………

Africa Research Group- Ithimba labacwaningi base-Africa
dsc.gc.cuny.edu –I-The Three Amigos imifanekiso yama-condom akhulumayo-u-Shaft,Dick kanye no Stretch kanti bafundisa abantu baseNingizimu Africa kanye nabanye abantu umhlaba wonkedsc.gc.cuny.edu

[PDF] HIV Prevention - In The Eye of the Storm-Ukuvikela ingculazi ------Ngeso lezikhukhula
www.aidssida.cpha.ca
u-Kruger ongusekela mqondisi we-HIV/AIDS enyuvesi yase-Natal, uhalalisela i-The Three Amigos nathe ulindele ukuthi yande kakhulu www.aidssida.cpha.ca

Harvard World Health News- Izindaba zezempilo zomhlaba –e-Harvard
www.worldhealthnews.harvard.edu – Isesabelo esikhulu Chelala isikhuku esiphezulu, usuku lukazwelonke . umlayezo owodwa we-Melika- Akumiswe ukusatshalaliswa kwengculazi.

Ten Years of Freedom: Films from the New South Africa-Iminyaka elishumi yenkuleko ama-Film e-Ningizimu Africa entsha. I-Three Amigos
www.ansafrica.org

Three Amigos, one message to the US: stop spread of HIV- Three Amigos , umlayezo owodwa kubantu base-Melika: Akuvinjwe ukudluliselwa kwe-HIV -Three
news.independent.co.uk
Umongameli Mbeki uthembisa ngemishanguzo yokulwa nesifo se-ngculazi kubantu abangu 50 000 eminyakeni ezayo

Three Amigos' Aids prevention animation shorts screened at Cannes ...
Indiantelevision.com's Breaking News. Three Amigos' Aids prevention animation
shorts screened at Cannes. Indiantelevision.com Team. (30 March 2004 7:00 pm). ...
www.indiantelevision.com

Africa Film & TV NewsFlash FULL: EDITION 208, 10 November 2003- Ama-film kanye namazwibela ezindaba : ushicilelo lwango 208 , 10 November 2003.
211.4 Three Amigos- TV Global AIDS prevention progs on air. ... Ama-Amigos amathathu – Ukusakazwa kumabonakude kwezinhlelo zengculazi, Ulwazi , Ukuxhumana , Nobuchwepheshe.
www.africafilmtv.com